Blogit

-

Metsäalan osaajapula: yhteinen ongelma, räätälöidyt ratkaisut?

Työelämä ja osaajapula, Blogi

Osaajapula kurittaa metsäalaa tulevaisuudessa aikaisempaa kovemmin. Miltä tilanne näyttää ja mitä sille voi tehdä? E2 Tutkimuksen Metsä ja me -tutkimushankkeessa selvitetään, millaisia ratkaisuja metsäalan sisältä löytyy ja miten voimme valjastaa tietotaitoa koko toimialan menestykseksi. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti metsätalouden toimijat ja sidosryhmät.

Osaajapulasta tulee koko metsäalan haaste, kun Suomen väestö vanhenee ja kilpailu tekijöistä kiihtyy. Erityisen tukalassa tilanteessa ovat metsätalouden toimijat. Ne eivät saa tällä hetkellä palkattua riittävästi osaavaa työvoimaa ja toimijoiden ennakoidaan kärsivän osaajapulasta entistä kovemmin tulevaisuudessa (Poikonen ym. 2023Opetushallitus 2017). Yksi keskeinen pullonkaula on siirtyminen koulutuksesta alan yrityksiin. Esimerkiksi TTS Työtehoseuran tutkimuksessa (TTS 2020) tarkastelluista vuosina 2011–2019 valmistuneista metsäkoneenkuljettajista lähes neljännes työskenteli metsäkonealan ulkopuolella. Näistä henkilöistä kaksi kolmasosaa ei ollut missään vaiheessa opintojen jälkeen työskennellyt metsäkoneenkuljettajan ammatissa.

Monet metsätalouden työt sijaitsevat metsäisillä syrjäseuduilla. Kaupungeista poismuutto työn perässä ei houkuttele kaikkia. Muita alan vetovoimaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa töiden kausivaihtelu, palkkataso ja rajatut uralla etenemisen mahdollisuudet. Osa metsäalan töistä vaatii myös erityistä soveltuvuutta tehtävään, kuten hienomotorisia taitoja. Kaikilla kouluttautuneilla ei ole edellytyksiä toimia alan ammateissa (TTS 2020).

Toimintaympäristön muutokset, kuten metsäteollisuuden investoinnit ja Venäjän kaupan päättyminen lisäävät osaajien tarvetta. Tilannetta hankaloittavat ennusteet tulevasta. Vuoteen 2035 mennessä metsätalouden koulutusmäärän tarpeen arvioidaan kasvavan viidenneksellä ja sieltä poistuu eläkkeelle keskimääräistä enemmän työntekijöitä. (Opetushallitus 2017).

Osaajapula on Suomen yhteinen ongelma. Metsäalalla haasteeseen liittyy erityispiirteitä ja siihen etsitään nyt räätälöityjä ratkaisuja. Näin on tehty esimerkiksi Työtehoseuran metsäkoneenkuljetuskoulutuksen soveltuvuuskokeen pilotointihankkeessa. Hankkeen alustavien tulosten perusteella soveltuvuuskokeeseen osallistuvat hakijat vaikuttavat olevan motivoituneempia opiskeluun ja sitoutuneempia metsäalaan verrattuna hakijoihin, jotka eivät suorittaneet soveltuvuuskoetta (TTS 2023). Myös erilaisilla kehittämishankkeilla on pyritty lisäämään metsäalan tunnettuutta nuorten keskuudessa, metsäkoulutuksen työelämäläheisyyttä ja yhteistyömalleja yritysten ja oppilaitosten välille (Metsäkeskus 2023Lapin AMK 2021).

Tutkimushankkeen anti

E2 Tutkimuksen ennakoiva tutkimushanke ”Metsä ja me” (2023–2024) on askel kohti metsäalan tulevaisuuden turvaamista ja osaajapulan ratkaisemista. Hankkeen tuottama tieto ja ymmärrys auttaa metsäalaa houkuttelemaan uusia osaajia ja varmistamaan, että se säilyttää tärkeän asemansa Suomessa. Hanke koostuu neljästä osatutkimuksesta:

Osaajapulan ennakoiminen ja työnantajuus metsäpalveluiden pk-yrityksissä: Tässä osiossa tarkastellaan, miten pienet ja keskisuuret metsäpalveluiden tuottajat ovat ennakoineet osaajapulaa ja kehittäneet hyvää työnantajuutta. Tavoitteena on yritysten hyvien käytäntöjen tunnistaminen.

Alanvaihtajien odotukset ja kokemukset: Osiossa selvitetään, miksi ihmiset vaihtavat metsäalalle ja mitä odotuksia heillä on. Lisäksi osiossa arvioidaan, millaiseksi uudet tulokkaat kokevat alan verrattuna aiempaan toimialaansa ja mitä neuvoja heillä on metsäalalle.

Muilta toimialoilta oppiminen: Osatutkimuksessa tarkastellaan muiden toimialojen tapoja ratkaista työvoimapulan ja vetovoiman haasteita. Tarkoituksena on oppia kokemuksista ja pohtia, miten niitä voitaisiin soveltaa metsäalalla.

Alan tulevaisuus opetushallituksen, työvoimahallinnon ja opinto-ohjaajien näkökulmasta: Tässä osiossa selvitetään, millaisia käsityksiä tahoilla on metsäalan tulevaisuudesta ja alan ammateista. Lisäksi siinä tarkastellaan, millaista viestiä toimijoilta välittyy metsäalan koulutuksen kehittämiseen sekä alaa harkitseville nuorille ja alanvaihtajille.

Tutkimuksen toteuttaa E2 Tutkimus ja sen rahoittaa Metsämiesten Säätiö.
Seuraa tutkimusmatkaa somessa aihetunnisteella #Metsäjame.

Kirjoittajat

Atte Penttilä

Atte Penttilä

Tutkija, yhteiskuntatieteiden tohtori

Laadullinen tutkimus, etnografia, ruokajärjestelmät, kriisit, resilienssi

+358 40 1675 969 atte.penttila@e2.fi
Katso koko profiili
Eija Eronen

Eija Eronen

Asiantuntija, yhteiskuntatieteiden maisteri, väitöskirjatutkija

Laadulliset tutkimusmenetelmät, äitiys ja vanhemmuus, vertaisuus, vertaisryhmätoiminta, vertaistuki, kokemusasiantuntijuus

+358 44 7000 012 eija.eronen@e2.fi
Katso koko profiili
Tuija Väyrynen

Tuija Väyrynen

Asiantuntija, Yhteiskuntatieteiden maisteri

Poliittisen osallistumisen ja toimijuuden kysymykset, nuorisokuvat, tiedeviestintä ja tuotesuunnittelu

+358 40 5585 420 tuija.vayrynen@e2.fi
Katso koko profiili