-

Tietosuoja ja käyttöehdot

Tämä tietosuojaseloste on samalla rekisteriseloste (Tietosuojalaki 1050/2018).

1. Rekisterinpitäjä

Edistysmielisen tutkimuksen yhdistys ry (jatkossa: E2 Tutkimus), Y-tunnus: 2058184-2. Kalevankatu 4, 3. krs 00100 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Karina Jutila puh. 050 5515 36 karina.jutila(at)e2.fi.

3. Rekisterin nimi

E2 Tutkimuksen tiedotus- ja jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

E2 Tutkimus on monitieteinen yleishyödyllinen tutkimuslaitos, joka tekee tutkimusta, tarjoaa asiantuntijapalveluja sekä tukee tiedolla yhteiskunnan kehittämistä entistä demokraattisemmaksi, tasa-arvoisemmaksi ja kestävämmäksi. E2 Tutkimus käsittelee tietoaineistoja eri tavoin yhteiskuntaa palvelevan tutkimuksen toteuttamiseksi.

Tämä rekisteriseloste koskee sekä E2 Tutkimuksen tiedotteiden tilaajia että yhdistyksen jäseniä. E2 Tutkimus kerää henkilötietoja tiedotusrekisteriinsä tiedottaakseen E2 Tutkimuksen tulevista tapahtumista, julkaisuista ja toiminnasta. Tiedotusmateriaali lähetetään sähköpostitse tiedotusrekisterissä oleville henkilöille.

Yhdistyksen jäsenten henkilötiedot kerätään jäsenasioiden hoitamiseksi. Jäsenrekisterissä olevat kuuluvat myös tiedotusrekisteriin.

Kun osana tutkimusta käsitellään tunnisteellisia tutkimusaineistoja, tutkija laatii tietosuojalain mukaisen rekisteriselosteen.

Käsittelemme myös yhteistyökumppaneidemme, sidosryhmiemme ja verkkosivujemme kävijöiden tietoja.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

  1. a) olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
  2. b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi;
  3. f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut.

5. Rekisterin tietosisältö

Tiedotusrekisteri sisältää tiedotteen tilaajan nimen ja sähköpostiosoitteen.

Jäsenrekisteri voi sisältää lisäksi yhdistyksen jäsenen postiosoitteen, ammattinimike ja työnantajan nimen. Tiedote- ja jäsenrekisterissä voi olla lisäksi muita työnantajan julkisia tietoja.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tiedotusrekisterin henkilötiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään, esimerkiksi E2 Tutkimuksen kotisivulla olevan rekisteröitymislinkin tai yhteisten hankkeiden kautta. Rekisteröity voi myös pyytää henkilötietojensa lisäämistä tiedotusrekisteriin suoraan esimerkiksi E2 Tutkimuksen tapahtumien yhteydessä.

Jäsenrekisteriin tiedot kerätään jäseneksi liittymisen yhteydessä.

E2 Tutkimus käyttää myös julkisesti saatavilla olevia tietolähteitä, kuten yritysten tai virastojen kotisivuja. Tiedotusmateriaalin lähettämisen yhteydessä E2 Tutkimus pyytää lupaa tallentaa sähköpostiosoitteen rekisteriinsä ja tarjoaa myös tilaisuuden poistaa tiedot rekisteristä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

E2 Tutkimus luovuttaa tiedotusrekisterissä olevien tietoja henkilötietojen käsittelijänä toimivalle Lianan ePressille, jonka kautta tiedotusmateriaalin tekninen lähettäminen tapahtuu. ePressi toimii linjassa EU:n tietosuojalain kanssa. Lisätietoja Lianasta ja GDPR:stä: https://www.epressi.com/rekisteriseloste.html ja ePressistä itsestään: https://www.epressi.com/.

Jäsenrekisterin tiedot ovat vain E2 Tutkimuksen käytössä. Niitä ei luovuteta eteenpäin.

8. Tietojen poistaminen

Tiedot poistetaan tiedotusrekisteristä rekisteröidyn pyynnöstä. Pyyntö tietojen poistosta tulee lähettää osoitteeseen e2(at)e2.fi.

9. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. E2 Tutkimuksen tietoverkko ja laitteisto, jolla tiedotus- ja jäsenrekisteri sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietoverkon tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.

11. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot. Pyyntö tehdään kirjallisesti tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, (Tietosuojalaki 1050/2018) kohdassa 1 mainitussa osoitteessa.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti, (Tietosuojalaki 1050/2018) kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely tietosuojalain puitteissa. Kielto osoitetaan kirjallisesti kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.