-

Tietosuoja ja käyttöehdot

Tämä tietosuojaseloste on samalla rekisteriseloste (Henkilötietolaki (523/1999) 10§).

1. Rekisterinpitäjä

Edistysmielisen tutkimuksen yhdistys ry (jatkossa: E2 Tutkimus), Y-tunnus: 2058184-2. Eerikinkatu 28, 5. krs 00180 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Karina Jutila puh. 050 5515 36 karina.jutila(at)e2.fi.

3. Rekisterin nimi

E2 Tutkimuksen tiedotus- ja jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämä rekisteriseloste koskee sekä E2 Tutkimuksen tiedotteiden tilaajia että yhdistyksen jäseniä. E2 Tutkimus kerää henkilötietoja tiedotusrekisteriinsä tiedottaakseen E2 Tutkimuksen tulevista tapahtumista, julkaisuista ja toiminnasta. Tiedotusmateriaali lähetetään sähköpostitse tiedotusrekisterissä oleville henkilöille.

Yhdistyksen jäsenten henkilötiedot kerätään jäsenasioiden hoitamiseksi. Jäsenrekisterissä olevat kuuluvat myös tiedotusrekisteriin.

5. Rekisterin tietosisältö

Tiedotusrekisteri sisältää tiedotteen tilaajan nimen ja sähköpostiosoitteen.

Jäsenrekisteri voi sisältää lisäksi yhdistyksen jäsenen postiosoitteen, ammattinimike ja työnantajan nimen.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tiedotusrekisterin henkilötiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään, esimerkiksi E2 Tutkimuksen kotisivulla olevan rekisteröitymislinkin tai yhteisten hankkeiden kautta. Rekisteröity voi myös pyytää henkilötietojensa lisäämistä tiedotusrekisteriin suoraan esimerkiksi E2 Tutkimuksen tapahtumien yhteydessä.

Jäsenrekisteriin tiedot kerätään jäseneksi liittymisen yhteydessä.

E2 Tutkimus käyttää myös julkisesti saatavilla olevia tietolähteitä, kuten yritysten tai virastojen kotisivuja. Tiedotusmateriaalin lähettämisen yhteydessä E2 Tutkimus pyytää lupaa tallentaa sähköpostiosoitteen rekisteriinsä ja tarjoaa myös tilaisuuden poistaa tiedot rekisteristä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

E2 Tutkimus luovuttaa tiedotusrekisterissä olevien tietoja henkilötietojen käsittelijänä toimivalle MailChimpille, jonka kautta tiedotusmateriaalin tekninen lähettäminen tapahtuu. MailChimp toimii linjassa EU:n tietosuojalain kanssa. Lisätietoja MailChimpistä ja GDPR:stä: https://bit.ly/2MtZkmJ ja MailChimpistä itsestään: https://mailchimp.com/.

Jäsenrekisterin tiedot ovat vain E2 Tutkimuksen käytössä. Niitä ei luovuteta eteenpäin.

8. Tietojen poistaminen

Tiedot poistetaan tiedotusrekisteristä rekisteröidyn pyynnöstä. Pyyntö tietojen poistosta tulee lähettää osoitteeseen e2(at)e2.fi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. E2 Tutkimuksen tietoverkko ja laitteisto, jolla tiedotus- ja jäsenrekisteri sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietoverkon tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.

10. Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot. Pyyntö tehdään kirjallisesti tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, (HetiL 523/99 26-28 §) kohdassa 1 mainitussa osoitteessa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tehdään kirjallisesti, (HetiL 523/99 29 §) kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely henkilötietolain 523/99 puitteissa (HetiL 523/99 30 §). Kielto osoitetaan kirjallisesti kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.