Tiedotteet

-

Arbetsmarknadsorganisationer, ministerier, städer och pensionsbranschen samarbetar om ett forskningsprojekt på nationell nivå: Hur få mer kvalificerad internationall arbetskraft till Finland?

Tiedotteet

Ett antal exceptionellt tunga organisationer och företrädare för den offentliga förvaltningen deltar i vårt forskningsprojekt där vi utreder hur man kan få mer kvalificerad arbetskraft till Finland. I projektet hörs utlandsfinländare, utlänningar bosatta i Finland och internationella diginomader som lever och arbetar platsoberoende.

Forskningsprojektet finansieras av Finlands näringsliv, Teknologiindustrin, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Keva, Teknikens Akademiker, Industrins löntagare, utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, Business Finland samt städerna Helsingfors, Esbo, Tammerfors och Uleåborg. Undersökningen genomförs av den allmännyttiga forskningsanstalten E2 Forskning. Arbetet kommer att vara klart före riksdagsvalet våren 2023.

Inom forskningsprojektet besvaras följande frågor: Hur kan Finland bli ett land som lockar, engagerar och attraherar kvalificerad arbetskraft, dit det är lätt att återvända för utlandsfinländare eller lätt för utlänningar att komma och arbeta? Hur kan man delta i uppbyggnaden av Finland också utanför gränser?

Projektpartnerna anser det vara viktigt, att man i arbetet låter de människor komma till tals och framföra sina idéer, som i högre grad än nu kunde vara med och bygga upp Finlands framgång. Forskningen betjänar både den privata och den offentliga sektorns behov.

- Kvalificerad arbetskraft är en viktig resurs för att stärka sysselsättningen. Vi på ministeriet arbetar nu mycket för att göra immigrationsprocesserna smidiga och få hela systemet att fungera. Det är fint att vi med hjälp av forskningen, till stöd för Talent Boost-programmet, får mera kunskap om hur vi tillsammans kan förbättra hela immigrationshelheten, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

- Att lösa bristen på kvalificerad arbetskraft är en ödesfråga både för teknologiföretagen och för hela Finland. Det är av primär betydelse att vi granskar olika grupper av kvalificerad arbetskraft och söker konkreta, nya lösningar på problemet med forskningens hjälp, säger direktör Minna Helle från Teknologiindustrin rf.

- Finland behöver internationellt kunnande. Därför är det viktigt att sparra samhälleliga aktörer och söka nya verksamhetssätt, för att vårt lands framgång inte ska stranda på brist på kvalificerad arbetskraft, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

- Många företag har akut brist på kvalificerad arbetskraft. Det är viktigt att det projekt som nu startar producerar mångsidig kunskap om hur Finland förutom att blir ett attraktivt land också blir ett land där folk vill stanna kvar, framhåller näringsminister Mika Lintilä.

- Städerna behöver kunnig arbetskraft, och framgångsrika företag är en förutsättning för att regionerna ska vara framgångsrika. Därför är Tammerfors med i detta projekt och vi kommer att utnyttja forskningskunskapen i beslutsfattandet, säger borgmästare Anna-Kaisa Ikonen.

- Vårt projekt hjälper oss att hitta konkreta åtgärder för att stärka den internationella kompetensen. Förutom av kvalificerad arbetskraft är vi också intresserade av företag - goda arbetsgivare är en attraktionsfaktor för Finland. Det är uppmuntrande att ett så stort nationellt konsortium med så stor expertis stöder vårt arbete. Vi kommer att lyfta ämnet för offentlig diskussion på ett konstruktivt och intressant sätt, berättar projektets ledare, forskningsdirektör Mari K. Niemi på E2 Forskning.

*************************************************************************

Projektet i ett nötskal

Genomförandetid 10/2021-3/2023. Projektet genomförs av E2 Forskning. E2 Forskning är en flervetenskaplig allmännyttig forskningsanstalt som står till tjänst med kunskap för kommuner, ministerier, företag, stiftelser, politiskt beslutsfattande och media.

Konsortiepartnerna finansierar projektet gemensamt. Projektets budget är ca 500 000 euro. Som ordförande för projektets uppföljningsgrupp verkar specialrådgivare Pipa Turvanen från arbets- och näringsministeriet och som viceordförande Mikko Räsänen, sakkunnig vid Finlands näringsliv.

Projektledare: Docent, PD Mari K. Niemi
Projektets biträdande ledare: Docent, PD Ville Pitkänen
Projektets hemsida: kvosaajiensuomi.com
Projektet i sociala medier: @kvosaajiensuomi (Instagram, Twitter, Facebook)

Tilläggsuppgifter

Mari K. Niemi
Forskningsdirektör, E2 Forskning
+44 7737 161 944
mari.k.niemi@e2.fi

Karina Jutila
Direktör, E2 Forskning
050 5515 361
karina.jutila@e2.fi