Tiedotteet

-

Meddelande: Finländare stannar kvar utomlands på grund av arbete – en stor del av utlandsfinländarna ändå redo att distansarbeta till Finland

Tiedotteet

En färsk undersökning om utlandsfinländare och återflyttare visar:

Finländare stannar kvar utomlands på grund av arbete – en stor del av utlandsfinländarna ändå redo att distansarbeta till Finland
 

Utlandsfinländare och återflyttare betonar vid valet av bosättningsland särskilt arbetsmöjligheterna och bedömer att de är bättre utomlands än i Finland. Merparten av utlandsfinländarna (76 %) skulle ändå kunna tänka sig att arbeta för en finländsk arbetsgivare antingen helt eller delvis på distans. Saken har undersökts i ett forskningsprojekt som söker lösningar på vårt lands brist på kvalificerad arbetskraft.

De vanligaste orsakerna till att återvända till Finland hänger ihop med anhöriga och vänner i hemlandet eller att man vill bo i Finland – inte en attraktiv arbetsmarknad. Under 10 procent nämnde möjligheten att främja sin karriär som en av de viktigaste orsakerna till att återvända.

Andelen återflyttare som överväger att lämna Finland på nytt är större än andelen av utlandsfinländarna som överväger att återvända till hemlandet. Av återflyttarna tror 52 procent att de rätt så eller mycket sannolikt kommer att flytta från Finland i framtiden. Av utlandsfinländarna anser 34 procent att de rätt så eller mycket sannolikt kommer att flytta till Finland.

Det här visar en enkätundersökning bland utlandsfinländare och återflyttare. Enkäterna gjordes 15.2–13.3.2022, och de besvarades av såväl återflyttare (N=252) som utlandsfinländare (N=895). Forskningen genomfördes av E2 Forskning som en del av forskningsprojektet Det internationella experternas Finland.

Finland har sina fördelar, men arbetsplatsen avgör bosättningslandet

Utlandsfinländare och återflyttare värdesätter i Finland särskilt närheten till naturen, säkerheten och nivån på socialskyddet. Ett centralt kriterium för valet av bosättningsland är ändå arbetsmöjligheterna, som anses vara bättre utomlands.

En stor del av återflyttarna och utlandsfinländarna bedömer att utländska examina eller nätverk, arbetserfarenhet från utlandet och tiden de tillbringat utomlands inte värdesätts i Finland.

När de som bor utomlands börjar tappa kontakterna till Finland, blir det också allt mindre sannolikt att de flyttar tillbaka. Unga och personer som bott utomlands endast en kort tid har större tillit till Finlands arbetsmarknad än andra utlandsfinländare. Den negativa inställningen förstärks när kontakten till Finland minskar.

- Utlandsfinländarna utgör ett värdefullt internationellt nätverk för Finland, vars kompetens och ståndpunkter vi behöver. Att de vill påverka sitt hemlands utveckling kom fram redan i samband med beredningen av utlandsfinländarstrategin. Kontakten till utlandsfinländarna borde stärkas jämfört med nuläget genom att förbättra olika kanaler, bedömer inrikesminister Krista Mikkonen.

- Vi behöver i allt större utsträckning fler experter och internationalism i Finland. Därför är det motiverat att vi berättar mer om arbetsmöjligheterna i Finland också för finländare som bor utomlands. Erfarenheter, synsätt, kompetens och nätverk man fått utomlands borde beaktas och identifieras i rekryteringssituationer. Bättre beaktande och godkännande av utländska examina är en av nyckelfrågorna för att sätta fart på återflyttningen, säger Kevas verkställande direktör Jaakko Kiander.

 - Forskningen visar att utlandsfinländare har ett klart intresse av att distansarbeta för finländska företag och andra arbetsgivare. Den här chansen lönar det sig att ta. Arbete till Finland bidrar till att upprätthålla yrkeskontakter som är viktiga med tanke på återflyttning och kan också uppmuntra till att flytta tillbaka, bedömer verkställande direktör för Finlands Näringsliv Jyri Häkämies.

Majoriteten av dem som återvänt till Finland har anpassat sig bra

Största delen (71 %) av återflyttarna som hör till arbetskraften arbetar i Finland med uppgifter som motsvarar deras kompetens. Merparten av alla som återvänt upplever att de har anpassat sig bra (61 %) eller åtminstone någorlunda bra (22 %) i Finland. Också deras familj och partner har anpassat sig på nästan motsvarande sätt. Nästan alla återflyttare som hör till arbetskraften (93 %) har arbetat efter att de återvänt, och de har i allmänhet sysselsatts tämligen snabbt.

- Återflyttarna är för städerna en värdefull, språkkunnig och erfaren expertgrupp. De kan stärka innovativiteten i verksamheten, eftersom de har sett hur saker görs annanstans. Forskningen visar att det går bra för största delen av återflyttarna – det här lönar det sig att berätta för dem som funderar på att återvända, säger Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen.

- En betydande observation i forskningen är att Finland har mycket att vinna, bara vi hittar sätt att vara aktivare, till och med aggressivare i positiv bemärkelse, när det gäller att locka och rekrytera utlandsfinländare. I följande skeden av forskningsprojektet möter vi utlandsfinländare och återflyttare i workshoppar och bereder tillsammans med intressentgrupper policyrekommendationer för att uppmuntra utlandsfinländare att återvända och stöda återflyttare att anpassa sig, beskriver projektchef Mari K. Niemi.

* * * * *

Information om forskningen
Forskningsprojektet Det internationella experternas Finland finansieras av Finlands näringsliv, Teknologiindustrin, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Keva, Teknikens Akademiker, Industri's lönearbetare, utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet, Business Finland samt städerna Helsingfors, Esbo, Tammerfors och Uleåborg.

Enkätundersökningen offentliggörs vid en hybridtillställning i Musikhuset 21.4.2022 kl. 10–11.30. Anmäl dig till tillställningen via denna länk. Tillställningen kan följas på plats eller via streamning på YouTube-kanalen: https://youtu.be/95yZ8ekk32E

Forskningen genomförs av det allmännyttiga forskningsinstitutet E2 Forskning. E2 Forskning är ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut som betjänar kommuner, ministerier, företag, organisationer, stiftelser, politiskt beslutsfattande och medier genom att erbjuda information. Projektet genomförs 10/2021–3/2023. Arbetet blir klart före riksdagsvalet våren 2023.

Forskningsprojektet svarar på följande frågor: Hur gör vi Finland mer lockande, engagerande och attraktivt för kvalificerade arbetstagare samt till ett land som utlandsfinländare enkelt kan återvända till och där det är lätt för utlänningar att få arbete? Hur kan man delta i byggandet av Finland också utanför vårt land?

Ordförande för projektets uppföljningsgrupp är specialsakkunnig Pipa Turvanen från arbets- och näringsministeriet och vice ordförande är sakkunnig Mikko Räsänen från Finlands näringsliv.

Projektchef: Docent, PD Mari K. Niemi
Vice projektchef: Docent, PD Ville Pitkänen
Projektets webbplats: kvosaajiensuomi.com
Projektet i sociala medier: @kvosaajiensuomi (Twitter, Facebook, LinkedIn)

Mer information om projektet

PD, docent Mari K. Niemi
Projektchef
E2 Forsknings forskningschef
mari.k.niemi@e2.fi
+44 773 716 19 44

Mer information om forskningsresultaten

PD, docent Ville Pitkänen
Vice projektchef
E2 Forsknings äldre forskare
ville.pitkanen@e2.fi
+358 407 770 869