Tiedotteet

-

Pressmeddelande: Aktuell forskningsinformation om internationella experter i Finland: Utländska examensstuderande trivs bra i Finland, men nästan hälften anser att det är sannolikt att de flyttar bort från Finland efter studierna

Tiedotteet

Finland har både lärdomar att dra och anledning till belåtenhet i fråga om hur internationella experter acklimatiserar sig här.  Största delen av de utländska examensstuderandena har acklimatiserat sig mycket bra eller ganska bra till livet i Finland (86 %) och det har gått snabbt. Å andra sidan planerar en betydande andel av dem (47 %) och andra utländska experter (39 %) att flytta bort. 

Enligt undersökningen finner majoriteten av de internationella experterna sig snabbt till rätta i Finland: det finns jobb, vänner och nätverk. Detta gäller dock inte alla. En återflyttande finländsk sjukskötare, en indisk ingenjör, en fransk naturvetare som har studerat i Finland eller en brittisk humanist som har flyttat till Finland tillsammans med sin partner kan möta förvånansvärt likartade svårigheter i Finland. 

Oberoende av bakgrund har många internationella experter som bor i Finland konstaterat att arbetsgivare inte sätter värde på kompetens som förvärvats utomlands, att det är svårt att vinna insteg i nätverk och att svårigheter för familjemedlemmar att acklimatisera sig gör det svårare att bli hemmastadd i Finland. 

Detta framgår av slutrapporten för projektet De internationella experternas Finland, som genomförts av E2 Forskning. I forskningsprojektet, som samlat in omfattande forskningsmaterial, gjordes enkäter med fem grupper av internationella experter: (1) utlandsfinländare, (2) återflyttare, (3) utlänningar som bor, arbetar eller söker arbete i Finland, (4) utlänningar som har flyttat till Finland för en partners skull och (5) utlänningar som studerar för en högskoleexamen i Finland. Sammanlagt 2 500 personer svarade på enkäterna. Dessutom intervjuades nästan hundra internationella experter, och ett hundratal företrädare för intressenter och internationella experter deltog i projektets verkstäder. 

Studerande är i huvudsak nöjda, men efterlyser starkare arbetslivskontakter 

Största delen av de internationella examensstuderandena har anpassat sig mycket bra eller ganska bra till livet i Finland (86 %) och anpassningen har gått snabbt. Studerandena uppskattar utbildningens höga kvalitet, levnadsstandarden och närheten till naturen i Finland. Hela 87 procent är nöjda med sina studier.

Trots de goda erfarenheterna anser något under hälften (47 %) att det är mycket eller relativt sannolikt att de flyttar från Finland efter studierna. En nästan lika stor andel (43 %) bedömer att de sannolikt stannar i Finland. 

Omkring en tredjedel (32 %) bedömer att de har små möjligheter att avancera i sin karriär i Finland. Lika många önskar stöd för att lära sig språket, jobbsökarutbildning och möjligheter att bygga nätverk med finländska företag.

- Ett internationellt magisterprogram varar i två år. Det är en kort tid att skapa nätverk i det finländska samhället och lära sig förstå det finländska arbetslivet. Att göra praktik eller en avhandling i ett företag ökar studerandens möjligheter att få jobb inom sitt eget område efter examen till det flerdubbla. Problemet är dock att väldigt få internationella studerande får denna möjlighet. Man måste åtminstone lyckas ta det första steget för att vägen till det finländska samhället ska öppnas, säger sakkunnig Mikko Särelä från Teknikens akademiker.

Vänner tipsar om jobbmöjligheter

Sociala nätverk är avgörande för att internationella experter ska bli acklimatiserade och hitta arbete i Finland. Det är emellertid svårt för många att hitta finska vänner. Nästan hälften av de som arbetar eller söker arbete (47 %) eller studerar (43 %) och en av tre (34 %) utlänningar som har flyttat till Finland för en partners skull anser att svårigheten att få vänner har gjort det svårt för dem att göra sig hemmastadda.

Av de som inte har några finländska vänner alls har var tredje (31 %) acklimatiserat sig dåligt i Finland. Av dem som har fler än fem finska vänner har väldigt få (5 %) acklimatiserat sig dåligt.

Vänner och andra sociala nätverk påverkar också sysselsättningsmöjligheterna. En fyra utlänningar som arbetar (eller söker arbete), eller har flyttat till Finland för en partners skull, skaffar information om jobbmöjligheter från sina vänner. Nästan var tredje (30 %) hittade sitt nuvarande jobb genom sina egna nätverk. 

- Många experter vill komma till Finland och arbeta här, men inte till vilket pris som helst.  Som samhälle skulle vi kunna vinna mycket om vi hade förmåga och mod att ompröva arbetsuppgifternas språkkrav, öppna upp våra sociala kretsar för nyanlända och utnyttja deras kunnande och internationella kontakter på ett mångsidigt sätt, säger direktör Mari K. Niemi från E2 Forskning.

De inflyttade internationella experternas familjer beaktas inte i tillräckligt hög grad i Finland 

Hela 67 procent av alla utlänningarna som har flyttat till Finland för en parters skull säger att det har varit svårare att acklimatisera sig i Finland på grund av svårigheten med att hitta jobb. 

Oron för familjens anpassning kan också minska Finlands attraktionskraft. Detta gäller även utlandsfinländare som har en utländsk partner. Nästan en fjärdedel av dem (23 %) nämner omständigheter som anknyter till deras partner som faktorer som minskar deras vilja att återvända, till exempel svårigheterna med att hitta jobb.  

Hälften (51 %) av respondenterna i enkäten med utländska experter anser att det är viktigt att arbetsplatserna ordnar evenemang dit även partners eller familjer bjuds in.  

- För att kunna rekrytera utländska experter ska arbetsgivarna kunna ge och infria ett löfte om att också maken eller den övriga familjen upplever att de blivit sedda och hörda och fått service. Det kräver ett smidigt samarbete mellan den offentliga, privata och tredje sektorn. När det lyckas, blir det möjligt för internationella experter att inrätta sina liv i Finland på ett professionellt och socialt meningsfullt sätt och bygga nätverk, säger specialplanerare Melissa Arni-Hardén från Esbo stad.

Större flexibilitet i språkkraven på arbetsplatserna 

Många internationella experter önskar att det finländska arbetslivet var mer flexibelt i fråga om språkkraven. Enligt deras uppfattning borde arbetsgivarna tänka mer noggrant på om det alltid är nödvändigt att ha flytande kunskaper i finska eller svenska. Denna bedömning borde göras både i samband med rekryteringar och i vardagen på arbetsplatserna. 

Internationella experter anser att det är viktigt att lära sig det lokala språket, men det har inte gjorts lätt för dem. Utländska studerande anser att studierna i finska språket borde integreras bättre med de övriga studierna. De som arbetar, efterlyser fler möjligheter att lära sig språket på arbetstid. 

- Det borde vara en hederssak för oss att de som flyttar till Finland integreras så väl som möjligt i vårt land. Samtidigt gäller det för oss att förstå att alla jobb inte kräver fullkomliga kunskaper i finska eller svenska, och att vi samtidigt kan respektera olika kulturer, konstaterar ordförande Jari Jokinen från Industri's lönearbetare. 

* * * * *

Om studien

Forskningsprojektet Kansainvälisten osaajien Suomi har finansierats av Finlands Näringsliv, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Keva, Teknikens Akademiker, Industri's löntagare, Utrikesministeriet, Arbets- och näringsministeriet, Business Finland samt städerna Helsingfors, Esbo, Tammerfors och Uleåborg. 

Projektets slutrapport publiceras och en politikerpanel om ämnet ordnas som ett hybridevenemang 14.3.2023 kl. 10.00–12.00 på Evenemangstorget på Helsingfors stadshus. Anmäl dig till evenemanget med denna länk. Evenemanget kan följas på plats eller via en livestream.

Forskningsprojektet har genomförts (10/2021–3/2023) av det allmännyttiga forskningsinstitutet E2 Forskning. E2 Forskning är en tvärvetenskaplig forskningsanstalt som förser organisationer, företag, stiftelser, kommuner, ministerier, politiska beslutsfattare och medier med information. Ordförande för E2 Forsknings styrelse är Risto Murto, vice ordförande Anna Herlin och direktör Karina Jutila.

Studien har svarat på följande frågor: Hur kan Finland bli ett engagerande och attraktivt land som är lockande för experter och ett land dit det är lätt för utlandsfinländare att flytta tillbaka eller för utlänningar att flytta in för att arbeta? Hur kan personer som bor utanför Finland bidra till Finlands framtid?

Sakkunnig Mikko Räsänen från Finlands Näringsliv har varit ordförande för projektets uppföljningsgrupp och specialforskare Johanna Ketola från Utrikesministeriet har varit gruppens vice ordförande.

Webbplats: kvosaajiensuomi.com

Sociala medier: @kvosaajiensuomi (Twitter, Facebook, LinkedIn)

Mer information om projektet:

Pol. dr, docent Mari K. Niemi
Direktör, E2 Forskning
mari.k.niemi@e2.fi
+44 773 7161 944

Mer information om forskningsresultaten:

Pol. dr, docent Ville Pitkänen
Forskningschef, E2 Forskning
ville.pitkanen@e2.fi
+358 40 7770 869    

Pol. dr Matti Välimäki
Äldre forskare, E2 Forskning
matti.valimaki@e2.fi
+358 50 5430 191