Hankkeet

-

Suomalaisten asenteet ja aktiivisuus energia-asioissa

Julkaisut

Enemmistö suomalaisista on sitoutunut yleisiin kansallisiin ja kansainvälisiin energia- ja ympäristötavoitteisiin. Konkreettisissa asioissa suhtautuminen muuttuu kuitenkin nihkeämmäksi. Tulos käy ilmi e2:n tutkijoiden Ville Pitkäsen ja Jussi Westisen laatimasta tutkimuksesta.

Lataa julkaisu tästä.

Enemmistö suomalaisesta on sitä mieltä, että EU-maiden tulee luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä mahdollisimman pian (62%) ja että uusiutuvaa energiaa tulee tukea Suomessa verovaroin (62%).

Kolme neljästä arvioi, että Suomessa pitää panostaa voimakkaasti kodeissa itse tuotettuun energiaan, kuten aurinkopaneeleihin. Puun käyttöä energiantuotannossa pitäisi lisätä runsaasti 59 prosentin mielestä.

Suomalaisista 40 prosenttia asettaisi työpaikat ilmasto- ja ympäristötavoitteiden edelle. Niukka enemmistö (51%) on toista mieltä.

Kansalaisten arkeen ja talouteen liittyvissä kysymyksissä valmius muutoksiin on kuitenkin vähäisempää. Suomalaisista 65 prosenttia pitää hintaa tärkeimpänä kriteerinä valitessaan sähköntoimittajaa. Yksityisautoilun rajoittamista ympäristösyistä tukee vain kolmannes.

Lisäksi enemmistön (62 prosenttia) mielestä tavallisia suomalaisia syyllistetään liikaa ilmastonmuutoksesta ja noin 40 prosenttia kokee ärtymystä, kun ihmiset korostavat elämäntapansa ympäristöystävällisyyttä.

Naiset ovat miehiä sitoutuneempia energia- ja ympäristötavoitteisiin, ja he ovat myös arjessaan miehiä valmiimpia energiankulutusta vähentäviin tekoihin, tutkija Ville Pitkänen kertoo.

Miehet, hyvätuloiset ja korkeasti koulutetut ovat vihkiytyneitä energia-asioihin

Vaikka naiset kantavat huolta energiankulutuksesta ja tukevat uusituvan energian tavoitteita miehiä enemmän, miehet ovat energia-asioissa naisia aktiivisempia. Miehet ovat naisia innostuneempia keskustelemaan energiaratkaisuista ja kokeilemaan uudenlaisia kodin älyratkaisuja.

Sukupuolten välillä on huomattava ero myös koetussa osaamistasossa. Yli puolet naisista uskoo omien tietojensa ja taitojensa energia-asioissa olevan keskimääristä huonommat, kun miehissä osuus vain neljännes.

Energiaan liittyy teknologiaa ja tekniikkaa, jotka kiinnostavat tutkitusti miehiä enemmän kuin naisia. Silti tuloksessa voi olla kysymys myös naisten taipumuksesta vähätellä kyvykkyyttään, mikä on ilmennyt myös politiikan tietotasoa mitattaessa, tutkija Jussi Westinen sanoo.

Energia-asioihin vihkiytyneisyyteen vaikuttavat sukupuolen ohella korkea koulutus ja tulotaso.

Ydinvoima, turve ja tuulivoima jakavat jyrkimmin mielipiteitä

Tutkimuksessa kysyttiin myös energiatuotantomuotojen kannatusta ja niiden ominaisuuksia. Aurinkovoiman, vesivoiman ja tuulivoiman uskotaan vähentävän eniten riippuvuutta tuontienergiasta.

Puu- ja biopolttoaineet sekä turve nähdään suomalaisia eniten työllistävinä energiantuotantomuotoina ja maalämpöä ylivoimaisesti kuluttajalle edullisimpana vaihtoehtona.

Ydinvoiman, turpeen ja tuulivoiman ominaisuuksista on eniten erimielisyyttä. Ydinvoiman ominaisuuksien arviointi on kaikkein eniten sidoksissa siihen, kannattaako vai vastustaako ydinvoimaa. Kannattajat pitävät sitä ympäristöystävällisenä ja arvelevat sen vähentävän energiariippuvuutta ulkomailta tuodusta energiasta. Vastustajat ovat päinvastaista mieltä.

Turvetta pidetään suomalaisia työllistävänä, mutta ympäristölle haitallisena ja joka neljännen mielestä se on myös ihmisen terveydelle vaarallinen tuotantomuoto.

Tuulivoiman lisääminen saa laajaa kannatusta, mutta sen volyymia, hintaa ja työllistävyyttä epäillään. Harva kuitenkaan arvioi tuulivoiman ympäristölle haitalliseksi (8%) tai ihmisen terveydelle vaaralliseksi (4%). Poikkeuksen muodostavat perussuomalaiset: heistä joka viides ajattelee tuulivoiman olevan ihmisen terveydelle vaarallinen.


Raportin tulokset perustuvat 3275 henkilön antamiin kyselytutkimusvastauksiin. Kysely toteutettiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa 19.12.2016–2.1.2017. Otos edustaa Suomen aikuisväestöä (alle 80-vuotiaat).

Tutkimuksen rahoitti energia-alan yhteistä ympäristötutkimusta koordinoiva Ympäristöpooli.

Kirjoittajat

Ville Pitkänen

Ville Pitkänen

Tutkimuspäällikkö, dosentti, valtiotieteiden tohtori

+358 40 7770 869 ville.pitkanen@e2.fi
Katso koko profiili
Jussi Westinen

Jussi Westinen

Tutkija, valtiotieteiden tohtori

+358 40 8335 799 jussi.westinen@e2.fi

Liitteet

Nimi Tyyppi Koko
Suomalaisten asenteet ja aktiivisuus energia-asioissa pdf 0,62 Mt