Projekt

-

En rättvis övergång i livsmedelssystemet (JUST FOOD)

Projektperiod: 2019–2022 (2025)
Projektteam: Marjatta Selänniemi, Anni Savikurki, Venni Arra

Finansiär: Utöver Finlands miljöcentral SYKE och E2 Forskning, som leder projektet, omfattar det tvärvetenskapliga[RA1]  konsortiet Jyväskylä universitet, Naturresursinstitutet Luke, Institutet för hälsa och välfärd THL och Centret för utveckling och miljö (CDE) vid Berns universitet.

Projektet finansieras av Rådet för strategisk forskning (STN) vid Finlands Akademi. Just Food-projektet är en del av det sexåriga FOOD-programmet (2019–2025).

JUST FOOD är ett forskningsprojekt som finansieras av Rådet för Strategisk Forskning (STN) för att göra resan mot ett hållbart och klimatsmart livsmedelssystem så rättvis och acceptabel som möjligt.

Hittills har vi saknat begrepp för att diskutera en rättvis livsmedelsomställning, metoder för att bedöma hur rättvis den är, praktiska lösningar och förståelse för politiska åtgärder för att styra omställningen på ett rättvist sätt för alla.

Projektet JUST FOOD lyfter fram dessa kunskapsbehov. I projektet med flera intressenter undersöks följande:

  • Vad är en rättvis livsmedelsomställning?
  • Hur kan den främjas i praktiken?
  • Vilka politiska åtgärder skulle påskynda utvecklingen mot en rättvis livsmedelsomställning?

Projektet arbetar med att fastställa olika rättvisekriterier så att beslutsfattarna har möjlighet att agera på ett så rättvist sätt som möjligt. Kunskapsunderlaget skapas genom modellering av de näringsmässiga, miljömässiga och ekonomiska effekterna av utsläppsminskningsåtgärder på olika grupper av människor i olika delar av Finland.

Fallstudier med livsmedelsföretag, partnerjordbrukare och mjölkproducenter kommer att utvidga forskningen till praktiska lösningar. En fallstudie om sojaproduktion i Brasilien kommer att rikta strålkastarljuset mot internationell handel och transnationella produktionskedjor.

E2 ansvarar för projektets interaktionsarbete.

Projektet kommer att genomföras i nära samverkan med aktörer i livsmedelssystemet. E2 Forskning är särskilt ansvarig för det sociala interaktionsarbetet i projektet. Ett brett spektrum av aktörer kommer att involveras i olika skeden av projektet för att generera kunskap och utveckla lösningar tillsammans. Kommunikationen kommer att genomföras i nära samarbete med SYKE:s kommunikationsverksamhet. Sociala medier, nyhetsbrev, podcasts och diskussionsforum kommer att både samla in och förmedla information.

E2 Forskning är också involverad i policyanalysarbete och en fallstudie om mjölkbönders uppfattningar om klimat och koldioxidneutralitet. 

Läs mer om projektet på Just Foods webbplats

Följ på X @justfood_stn

Relaterade artiklar