Så blev vi de vi är - E2 Forsknings historia

-

Föreningen för framstegsvänlig forskning rf. grundades våren 2006. Grundarna förenades av en progressiv värdegrund, som också skrevs in i föreningens stadgar. Under de första åren var föreningen en tankesmedja som sedan utvecklades till ett tvärvetenskapligt och politiskt oberoende forskningsinstitut. Nu har E2 Forskning betjänat det finska samhället med relevant och tillförlitlig information i mer än fem år.

Som ett oberoende forskningsinstitut genomför vi på E2 Forskning både icke-vinstdrivande forskningsprojekt samt kundbeställda studier och undersökningar. Vi utför beställningsarbeten genom vårt aktiebolag. Vår omsättning passerade 1 miljon euro år 2021 och har fortsatt att växa. Vi sysselsätter för närvarande 20 forskare och experter. Från att ha varit en tankesmedja med några få anställda har vi vuxit till en professionell forskningsorganisation som betjänar både myndigheter, företag, samt icke-statliga organisationer och stiftelser. 

Vår förening har haft ett antal välkända personer som ordförande och som rådgivare: Matti Kalliokoski, Ilkka Herlin, Tuija Talvitie och Risto Murto, som för närvarande leder vår regering. Christoffer Grönholm, Ilkka Ruostetsaari och andra har fungerat som vice ordförande. Nuvarande vice ordförande är Anna Herlin.

E2 Forskning har från första början karaktäriserats av öppenhet, internationalitet, flerspråkighet och en vilja att använda kunskap som underlag för beslutsfattande, offentlig debatt och problemlösning. Vi tjänar samhället över sektors- och partigränser.

Forskarnas E2 Forskning

Vår styrka ligger i våra erfarna medarbetare, som representerar ett brett spektrum av olika forskningsdiscipliner och har förståelse för våra partners kunskapsbehov. 

Vi bedriver forskning under ledning av erfarna disputerade forskare. De discipliner som representeras inkluderar statsvetenskap, informationsstudier, politisk historia och vetenskapshistoria, sociologi, social- och kulturantropologi samt jord- och skogsbruksekonomi.

I vårt arbete kombinerar vi forskningsmetoder från olika discipliner. Denna mångfald av tankesätt tillgodoser behoven hos våra partners och kunder.  

Många av våra forskare har tidigare gjort akademisk karriär vid universitet eller arbetat vid andra forskningsinstitut. De har lockats till E2 Forskning av viljan att utföra dynamiskt och tvärvetenskapligt arbete som förser beslutsfattare med information och kunskap.

Samarbete med kunder och ett aktivt deltagande i samhällsdiskussioner är en givande del av vårt arbetet. Det är viktigt för oss att den kunskap vi producerar har en inverkan och kommer till användning.

Internationalisering är en viktig del av vårt arbete. Vi värdesätter våra medarbetares internationella erfarenheter och nätverk. Många av våra forskare och experter har många års erfarenhet av arbete utomlands (Europa, USA, Afrika, Asien).