Arbetslivet och kompetensbrist

-

Arbetslivet förändras ständigt och det behövs mer arbetskraft. Finlands befolkning blir allt äldre och då understryks behovet av kvalificerad arbetskraft. I våra projekt om arbetsliv och kompetensbrist undersöker vi dessa frågor ur olika perspektiv.

Vi frågar oss till exempel hur internationella arbetstagare placeras på den finska arbetsmarknaden och hur deras kompetens kan lyftas fram. Hur kan samarbete mellan generationer bidra till att lösa kompetensbristen i ett åldrande Finland?

Pågående Avslutade

Pågående

Hur går det för oss? Årlig översikt över det finländska sinneslandskapet

Projektperiod: 2022-

Hur går det för oss? Årlig översikt över det finländska sinneslandskapet

“Miten meillä menee? Katsaus suomalaisten mielenmaisemaan" är en översikt över finländska värderingar och attityder som publiceras årligen av E2 Forskning. Med denna översikt betjänar E2 Forskning beslutsfattare inom politik, förvaltning, företag och organisationer. Informationen hjälper till att upptäcka känsliga punkter i samhället och förutse förändringar innan de blir stora rubriker i medierna.

Arbetslivet och kompetensbrist
Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer
Unga som framtidsaktörer i Östra Finland - forskningsprojekt

Projektperiod: 2023–2024

Unga som framtidsaktörer i Östra Finland - forskningsprojekt

Hur ser framtiden ut i Östra Finland enligt unga? Vilken roll har unga i arbetslivet och i utvecklingen av områdets välbefinnande? Forskningen om de ungas goda liv fortsätter med ett nytt forskningsprojekt som undersöker unga som bor i Finlands östra gränsområde.

Finansiär: E2 Forskning, MTK-stiftelsen, Kajanaland förbund och Arbetarstiftelsen

Arbetslivet och kompetensbrist
Ungdomars bekymmer och resurser
Läs mer
Små och medelstora företag och utländsk arbetskraft (PIKEUS)

Projektperiod: 2024

Små och medelstora företag och utländsk arbetskraft (PIKEUS)

Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Kuopio, Lahtis, Business Finlands Work in Finland, KIRA-konsortiet för fastighets- och byggbranschen samt E2 Forskning har förenat sina krafter för att påskynda internationell rekrytering i små och medelstora företag. I det pågående projektet sprids företagens goda praxis på riksnivå och man utvecklar de internationella rekryteringstjänster som städerna erbjuder företag.

Partners: Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Kuopio, Lahtis, Business Finlands Work in Finland, KIRA-konsortiet

Arbetslivet och kompetensbrist
Det internationella Finland
Läs mer
Skogen och vi

Projektperiod: 2023–2024

Skogen och vi

Forskningsprojektet kommer att bidra med information som hjälper skogssektorn att ta itu med arbetskraftsbristen och stödja sektorns attraktionskraft och framgång.

Finansiär: Metsämiesten säätiö

Arbetslivet och kompetensbrist
Samhällets krishanteringsförmåga
Läs mer
De som skapar Finlands framtid

Projektperiod: 2022–2024

De som skapar Finlands framtid

Ett tredelat projekt som söker lösningar till akuta problem i arbetslivet, såsom brist på arbetskraft och polarisering.

Finansiär: Fackförbundet Pro, Välmåendebranchen HALI, Fackförbund för välfärdsproffs JHL, Justitieministeriet, Servicefacket PAM, Rakennusteollisuus RT, STTK, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Industri's lönearbetare TP rf och Pensionsförsäkrare TELA

Arbetslivet och kompetensbrist
Det internationella Finland
Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer
En rättvis övergång i livsmedelssystemet (JUST FOOD)

Projektperiod: 2019-2022 (2025)

En rättvis övergång i livsmedelssystemet (JUST FOOD)

JUST FOOD-projektet undersöker hur övergången till ett klimatsmart och hälsosamt livsmedelssystem kan göras på ett hållbart, acceptabelt och rättvist sätt.

Finansiär: Projektet finansieras av Rådet för strategisk forskning (STN) vid Finlands Akademi. Just Food-projektet är en del av det sexåriga FOOD-programmet (2019–2025).

Partners: Utöver Finlands miljöcentral SYKE och E2 Forskning, som leder projektet, omfattar det tvärvetenskapliga konsortiet Jyväskylä universitet, Naturresursinstitutet Luke, Institutet för hälsa och välfärd THL och Centret för utveckling och miljö (CDE) vid Berns universitet.

Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer

Avslutade

Ukrainare i Finland 2022

Projektperiod: 2022

Ukrainare i Finland 2022

Undersökningen ger insikter om vad ukrainare som har flytt hit tycker om sina liv. Baserat på statistik och intervjudata belyser översikten också synpunkter från professionella som arbetar med flyktingar och derar tankar om ukrainarnas situation och deras behov av stöd.

Finansiär: Inrikesministeriet, Sitra

Arbetslivet och kompetensbrist
Det internationella Finland
Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer
Stärka akademikers samhällspåverkan (BASE)

Projektperiod: 2022

Stärka akademikers samhällspåverkan (BASE)

Pilotprojektet kommer att utveckla lösningar för att stärka utländska forskares och experters sociala interaktion, synlighet i media och samhällspåverkan.

Finansiär: Jenny och Antti Wihuris fond

Partners: Haaga Helia Högskolan, LUT Universitetet, Finlands vetenskapsjournalistförbund, Forskarförbundet, Åbo Universitet och Vasa Universitet

Arbetslivet och kompetensbrist
Det internationella Finland
Värderingar och attityder
Läs mer
Generationernas bekymmer och styrkor

Projektperiod: 2020-2022

Generationernas bekymmer och styrkor

Projektet undersöker om unga och människor i medelåldern har en överensstämmande syn på arbetslivet och välfärdssamhällets framtid. Projektet består av tre delstudier.

Partners: Industrifacket, Pappersförbundet, JHL, Pro och PAM, Tela, Kommunförbundet och Sitra Delstudie II: Tela, Kommunförbundet och Sitra Delstudie III: Undervisnings- och kulturministeriet, Svenska kulturfonden, STTK ry, TELA ry, Uleåborgs stad, Uleåborgs universitet, Vasa stad, Vasa Regionutveckling Ab VASEK, Väinö Tanner Foundation och Finska kulturfondens regionfond för Södra Österbotten

Arbetslivet och kompetensbrist
Samhällets krishanteringsförmåga
Ungdomars bekymmer och resurser
Läs mer
Äldre människors levnadsvanor och upplevelser av deras roll i samhället

Projektperiod: 2020-2021

Äldre människors levnadsvanor och upplevelser av deras roll i samhället

 Projektet utforskar äldre kvinnors livsvisdom och hur den förs vidare till nästa generation.

Partners: Marja Holmila (Emerita, THL), Jenni Simonen (E2 Forskning). Pensionärernas Riksförbund, Pensionärernas Riksorganisation, Pensionärernas Centralorganisation och Kristna Pensionärsförbundet.

Arbetslivet och kompetensbrist
Värderingar och attityder
Läs mer
Smidigare vardag - bättre liv (SAPE)

Projektperiod: 2020-2021

Smidigare vardag - bättre liv (SAPE)

SAPE kommer att bedöma läget för hållbar utveckling i landsbygdsområden i Finland och undersöka hur landsbygdsområden återspeglas i nationell politik för hållbar utveckling, inklusive kvinnors och flickors perspektiv på utmaningarna när det gäller hållbar landsbygdsutveckling.

Finansiär: Jord- och skogsbruksministeriet, Makera

Partners: Pellervon taloustutkimus PTT, Suomen kylät ry

Arbetslivet och kompetensbrist
Samhällets krishanteringsförmåga
Läs mer
Unga människor utanför arbete och utbildning

Projektperiod: 2018-2019

Unga människor utanför arbete och utbildning

Projektet undersöker NEET-ungdomar som står utanför arbete och utbildning, och vars röster ofta inte hörs i undersökningar. Forskningen omfattar välmående av unga människor som står utanför arbete och utbildning, hinder för detta och vad som kan hjälpa dem.

Partners: Nuorisotutkimusverkosto

Arbetslivet och kompetensbrist
Ungdomars bekymmer och resurser
Läs mer
Finländarnas identiteter, värderingar och attityder

Projektperiod: 2018

Finländarnas identiteter, värderingar och attityder

Studien undersöker finländarnas identiteter, värderingar och attityder.

Partners: Finska kulturfonden

Arbetslivet och kompetensbrist
Värderingar och attityder
Läs mer