Alla projekt

-

Pågående

Hur går det för oss? Årlig översikt över det finländska sinneslandskapet

Projektperiod: 2022-

Hur går det för oss? Årlig översikt över det finländska sinneslandskapet

“Miten meillä menee? Katsaus suomalaisten mielenmaisemaan" är en översikt över finländska värderingar och attityder som publiceras årligen av E2 Forskning. Med denna översikt betjänar E2 Forskning beslutsfattare inom politik, förvaltning, företag och organisationer. Informationen hjälper till att upptäcka känsliga punkter i samhället och förutse förändringar innan de blir stora rubriker i medierna.

Arbetslivet och kompetensbrist
Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer
Unga som framtidsaktörer i Östra Finland - forskningsprojekt

Projektperiod: 2023–2024

Unga som framtidsaktörer i Östra Finland - forskningsprojekt

Hur ser framtiden ut i Östra Finland enligt unga? Vilken roll har unga i arbetslivet och i utvecklingen av områdets välbefinnande? Forskningen om de ungas goda liv fortsätter med ett nytt forskningsprojekt som undersöker unga som bor i Finlands östra gränsområde.

Finansiär: E2 Forskning, MTK-stiftelsen, Kajanaland förbund och Arbetarstiftelsen

Arbetslivet och kompetensbrist
Ungdomars bekymmer och resurser
Läs mer
Små och medelstora företag och utländsk arbetskraft (PIKEUS)

Projektperiod: 2024

Små och medelstora företag och utländsk arbetskraft (PIKEUS)

Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Kuopio, Lahtis, Business Finlands Work in Finland, KIRA-konsortiet för fastighets- och byggbranschen samt E2 Forskning har förenat sina krafter för att påskynda internationell rekrytering i små och medelstora företag. I det pågående projektet sprids företagens goda praxis på riksnivå och man utvecklar de internationella rekryteringstjänster som städerna erbjuder företag.

Partners: Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Kuopio, Lahtis, Business Finlands Work in Finland, KIRA-konsortiet

Arbetslivet och kompetensbrist
Det internationella Finland
Läs mer
Skogen och vi

Projektperiod: 2023–2024

Skogen och vi

Forskningsprojektet kommer att bidra med information som hjälper skogssektorn att ta itu med arbetskraftsbristen och stödja sektorns attraktionskraft och framgång.

Finansiär: Metsämiesten säätiö

Arbetslivet och kompetensbrist
Samhällets krishanteringsförmåga
Läs mer
De som skapar Finlands framtid

Projektperiod: 2022–2024

De som skapar Finlands framtid

Ett tredelat projekt som söker lösningar till akuta problem i arbetslivet, såsom brist på arbetskraft och polarisering.

Finansiär: Fackförbundet Pro, Välmåendebranchen HALI, Fackförbund för välfärdsproffs JHL, Justitieministeriet, Servicefacket PAM, Rakennusteollisuus RT, STTK, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Industri's lönearbetare TP rf och Pensionsförsäkrare TELA

Arbetslivet och kompetensbrist
Det internationella Finland
Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer
En rättvis övergång i livsmedelssystemet (JUST FOOD)

Projektperiod: 2019-2022 (2025)

En rättvis övergång i livsmedelssystemet (JUST FOOD)

JUST FOOD-projektet undersöker hur övergången till ett klimatsmart och hälsosamt livsmedelssystem kan göras på ett hållbart, acceptabelt och rättvist sätt.

Finansiär: Projektet finansieras av Rådet för strategisk forskning (STN) vid Finlands Akademi. Just Food-projektet är en del av det sexåriga FOOD-programmet (2019–2025).

Partners: Utöver Finlands miljöcentral SYKE och E2 Forskning, som leder projektet, omfattar det tvärvetenskapliga konsortiet Jyväskylä universitet, Naturresursinstitutet Luke, Institutet för hälsa och välfärd THL och Centret för utveckling och miljö (CDE) vid Berns universitet.

Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer

Avslutade

Science Night LIVE!

Projektperiod: 2022-2023

Science Night LIVE!

Science Night LIVE! var ett evenemang för forskningskommunikation och nätverkande den 29 mars 2023 på Heureka i Vanda. Evenemanget lyfte fram kompetensen hos utländska forskare som arbetar i Finland och gav allmänheten och intressentgrupper möjlighet att höra om den senaste forskningen inom olika områden och nätverka med forskare. Evenemangets fokus låg på frågor kring artificiell intelligens, hållbarhet och social rättvisa. E2 Forskning var huvudansvarig för evenemangets planering och genomf...

Finansiär: Tieteen tiedotus

Partners: Högskolan Haaga Helia, Vetenskapscentrumet Heureka

Det internationella Finland
Läs mer
Ukrainare i Finland 2022

Projektperiod: 2022

Ukrainare i Finland 2022

Undersökningen ger insikter om vad ukrainare som har flytt hit tycker om sina liv. Baserat på statistik och intervjudata belyser översikten också synpunkter från professionella som arbetar med flyktingar och derar tankar om ukrainarnas situation och deras behov av stöd.

Finansiär: Inrikesministeriet, Sitra

Arbetslivet och kompetensbrist
Det internationella Finland
Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer
Krisberedskapen hos arbetsgivare inom jordbruk och trädgårdsodling och de ukrainska säsongsarbetarnas anpassning till Finland

Projektperiod: 2022–2023

Krisberedskapen hos arbetsgivare inom jordbruk och trädgårdsodling och de ukrainska säsongsarbetarnas anpassning till Finland

I projektet undersöks hur coronapandemin och kriget i Ukraina påverkar småjordbrukare som anställer säsongsarbetare I Finland samt ukrainska säsongsarbetare och deras familjer som bor på deras gårdar.

Finansiär: Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK

Partners: Töitä Suomesta työvoimapalvelut Oy

Det internationella Finland
Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer
Stärka akademikers samhällspåverkan (BASE)

Projektperiod: 2022

Stärka akademikers samhällspåverkan (BASE)

Pilotprojektet kommer att utveckla lösningar för att stärka utländska forskares och experters sociala interaktion, synlighet i media och samhällspåverkan.

Finansiär: Jenny och Antti Wihuris fond

Partners: Haaga Helia Högskolan, LUT Universitetet, Finlands vetenskapsjournalistförbund, Forskarförbundet, Åbo Universitet och Vasa Universitet

Arbetslivet och kompetensbrist
Det internationella Finland
Värderingar och attityder
Läs mer
Internationella experter i Finland

Projektperiod: 2021–2023

Internationella experter i Finland

Projektet Internationella Experter i Finland undersöker hur man kan locka fler internationella talanger till Finland.

Finansiär: Finlands Näringsliv EK, Teknologiindustrin, Arbetsgivarorganisation för kommuner och välfärdsområden KT, KEVA – Pensionsproffs för den offentliga sektorn, Teknologiakademikerna, Industrins lönearbetare TP rf, Utrikesministeriet, Arbets- och Näringsministeriet, Business Finland samt städerna Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Uleåborg

Det internationella Finland
Samhällets krishanteringsförmåga
Värderingar och attityder
Läs mer
Livsmedelssäkerhet - sårbarheten i det finska livsmedelssystemet

Projektperiod: 2021-2023

Livsmedelssäkerhet - sårbarheten i det finska livsmedelssystemet

Projektet undersöker sårbarheterna i det finska livsmedelssystemet till följd av ömsesidiga beroenden och identifierar viktiga lösningar för att förbättra livsmedelssystemets hållbarhet och motståndskraft.

Finansiär: Jord- och Skogsbruksministeriet, Makera 

Partners: Finland Futures Research Centre på Åbo Universitet, Jyväskylä Universitets handelshögskola

Samhällets krishanteringsförmåga
Läs mer
Generationernas bekymmer och styrkor

Projektperiod: 2020-2022

Generationernas bekymmer och styrkor

Projektet undersöker om unga och människor i medelåldern har en överensstämmande syn på arbetslivet och välfärdssamhällets framtid. Projektet består av tre delstudier.

Partners: Industrifacket, Pappersförbundet, JHL, Pro och PAM, Tela, Kommunförbundet och Sitra Delstudie II: Tela, Kommunförbundet och Sitra Delstudie III: Undervisnings- och kulturministeriet, Svenska kulturfonden, STTK ry, TELA ry, Uleåborgs stad, Uleåborgs universitet, Vasa stad, Vasa Regionutveckling Ab VASEK, Väinö Tanner Foundation och Finska kulturfondens regionfond för Södra Österbotten

Arbetslivet och kompetensbrist
Samhällets krishanteringsförmåga
Ungdomars bekymmer och resurser
Läs mer
Äldre människors levnadsvanor och upplevelser av deras roll i samhället

Projektperiod: 2020-2021

Äldre människors levnadsvanor och upplevelser av deras roll i samhället

 Projektet utforskar äldre kvinnors livsvisdom och hur den förs vidare till nästa generation.

Partners: Marja Holmila (Emerita, THL), Jenni Simonen (E2 Forskning). Pensionärernas Riksförbund, Pensionärernas Riksorganisation, Pensionärernas Centralorganisation och Kristna Pensionärsförbundet.

Arbetslivet och kompetensbrist
Värderingar och attityder
Läs mer
Smidigare vardag - bättre liv (SAPE)

Projektperiod: 2020-2021

Smidigare vardag - bättre liv (SAPE)

SAPE kommer att bedöma läget för hållbar utveckling i landsbygdsområden i Finland och undersöka hur landsbygdsområden återspeglas i nationell politik för hållbar utveckling, inklusive kvinnors och flickors perspektiv på utmaningarna när det gäller hållbar landsbygdsutveckling.

Finansiär: Jord- och skogsbruksministeriet, Makera

Partners: Pellervon taloustutkimus PTT, Suomen kylät ry

Arbetslivet och kompetensbrist
Samhällets krishanteringsförmåga
Läs mer
Framgångsfaktorer för nystartade företag - en titt på livsmedelssektorn och fallet nyhtökaura

Projektperiod: 2020

Framgångsfaktorer för nystartade företag - en titt på livsmedelssektorn och fallet nyhtökaura

Projektet undersöker framgångsfaktorerna för nystartade företag och de specifika egenskaperna hos nystartade livsmedelsföretag. Inom livsmedelssektorn kommer exemplet Nyhtökaura undersökas.

Partners: Livsmedelsindustriförbundet, K-gruppen, Arbets- och näringsministeriet och Startup Foundation

Värderingar och attityder
Läs mer
Korsdrag i luften – Finns det en gemensam förståelse? En studie om medborgares och beslutsfattares uppfattningar om klimatförändringen

Projektperiod: 2019-2020

Korsdrag i luften – Finns det en gemensam förståelse? En studie om medborgares och beslutsfattares uppfattningar om klimatförändringen

Projektet undersöker chefers, beslutsfattares och medborgares attityder, motiv och kunskapsnivåer när det gäller klimatförändringar, samt attitydkonflikter både internt och mellan människor.

Partners: Energibranschens Centralförbund, Kommunförbundet, Jord- och skogsbruksministeriet, MTK ry, STTK ry, Arbets- och näringsministeriet, Miljöministeriet, InnoLab vid Vasa universitet Finansiär

Värderingar och attityder
Läs mer
Språkminoriteters värderingar och identiteter

Projektperiod: 2019-2020

Språkminoriteters värderingar och identiteter

Projektet undersöker sociala värderingar, attityder och identiteter hos rysk-, estnisk-, somalisk-, arabisk- och engelsktalande personer i Finland. Projektet undersöker betydelsen av familj, arbete, religion och modersmål. Studien framställer också viktiga nya insikter om integrationen av olika språkliga minoriteter.

Partners: Finska kulturfonden, Justitieministeriet och städerna Helsingfors, Esbo och Vanda

Värderingar och attityder
Läs mer
Unga människor utanför arbete och utbildning

Projektperiod: 2018-2019

Unga människor utanför arbete och utbildning

Projektet undersöker NEET-ungdomar som står utanför arbete och utbildning, och vars röster ofta inte hörs i undersökningar. Forskningen omfattar välmående av unga människor som står utanför arbete och utbildning, hinder för detta och vad som kan hjälpa dem.

Partners: Nuorisotutkimusverkosto

Arbetslivet och kompetensbrist
Ungdomars bekymmer och resurser
Läs mer
Finländarnas identiteter, värderingar och attityder

Projektperiod: 2018

Finländarnas identiteter, värderingar och attityder

Studien undersöker finländarnas identiteter, värderingar och attityder.

Partners: Finska kulturfonden

Arbetslivet och kompetensbrist
Värderingar och attityder
Läs mer
Pågående Avslutade