Så blev vi de vi är - E2 Forsknings historia

-

Våren 2006 grundades Föreningen för framstegsvänlig forskning (Edistysmielisen tutkimuksen yhdistys). Grundarna förenades av en progressiv och liberal värdegrund som också nedtecknades i föreningens regler. Föreningen beslutade att bilda tankesmedjan e2.

Namnet e2 påminner om flera saker som börjar på e (på finska): framstegsvänlig (edistysmielinen), framsynt (eteenpäin katsova), fördomsfri (ennakkoluuloton), europeisk och ekologisk. Även kontoret uthyrdes på Eriksgatan i hjärtat av Helsingfors.

Redaktör Matti Kalliokoski valdes till första ordförande och doktor Christoffer Grönholm till vice ordförande.Det var tydligt från början att verksamheten skulle vara tvåspråkig och fördomsfri, och att den skulle sträcka sig över sektor- och partigränser. Trots att det fanns personer från den politiska centern bland grundarna, var målet att skapa en inkluderande och öppen plattform för alla att delta.

Utforskning och utmaningar

Under ledning av doktor Karina Jutila ordnade tankesmedjan evenemang och publicerade rapporter. En av deras betydande framgångar var den första studien "Onpa ilmoja pidellyt" om finländarnas attityder till klimatförändringen (2007).

Ett annat betydande arbete var "Kreppa" (2010), som utforskade den europeiska bakgrunden till Islands ekonomiska kris. En tredje viktig publikation var rapporten "Liikkeitä laidasta laitaan" (2011), där man analyserade uppgången av populism.

Dock nådde verksamheten en stoppunkt våren 2015. De var tvungna att erkänna att betydelsen av de spridda projekten förblev begränsad, och tankesmedjan avvecklades.

Resultatet av ett målmedvetet arbete: ett oberoende forskningsinstitut

Under ledning av den förnyade styrelsen, med Ilkka Herlin och Tuija Talvitie i spetsen, diskuterade föreningen vilken nytta forskning som stöder beslutsfattande kan ha och hur det bör organiseras och resurseras i Finland. Resultatet blev lanseringen av det nya forskningsinriktade E2 i februari 2016.

Planerna preciserades och oavhängiga forskare som gjort universitetskarriär anställdes. Jutilas arbetskamrater blev politices doktorerna Ville Pitkänen från Turun yliopisto och Jussi Westinen från Åbo Akademi.

Planerna preciserades och oberoende forskare som gjort universitetskarriär anställdes. Jutilas arbetskamrater blev Ville Pitkänen från Turun yliopisto och Jussi Westinen från Åbo Akademi som båda doktorerat inom statsvetenskap.

Kort därefter rekryterades en fjärde doktor, den internationellt meriterade Kaisa Karttunen, AFD. Samtidigt utvidgades arbetsfältet från samhällsvetenskap till frågor om livsmedelssäkerhet och miljö. Även Aino Heikkilä, SVM, bjöds in för att utveckla prosesser för administrationen, kommunikation och publicering.

Arbetet växte och internationaliserades, inklusive EU-finansiering och uppdrag från FN:s livsmedelsorganisation FAO, vilket drev oss framåt. Dessutom engagerade sig de största städerna, ett antal intresseorganisationer och ministerier i projekten. Stiftelser spelade en viktig roll genom att se potentialen i start-upen och stödja arbetet.

På detta sätt steg resurserna till en trovärdig nivå och vi kunde anställa fler experter. Jenni Simonen, PD, från Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Anni Savikurki, AFM, som arbetat med internationella expertuppdrag anslöt sig till teamet.

Det unika E2 Forskning

I början av 2020 skedde det stora förändringar. Tuija Talvities bortgång var en chock. Risto Murto tog över som ordförande för styrelsen och Anna Herlin valdes till vice ordförande.

Våren 2021 tog vi ett skutt framåt på vår resa. Då började docent Mari K. Niemi, PD, från Vasa universitet som vår forskningsledare. Vi fick också ytterligare förstärkning tidigt på året med FM Roosa Veijola och AFM Marjatta Selänniemi. Eija Eronen, SVM, och FM Vilma Niskanen blev en del av projektet "Generationers kraft och bekymmer".

Mot slutet av året började PD Matti Välimäki som forskare och AFM Atte Penttilä som expert. Dessutom anställde vi två unga forskningsassistenter och en högskolepraktikant. Vid slutet av året hade antalet anställda fördubblats jämfört med föregående år.

Genom målinriktat arbete har vi blivit et tvärvetenskapligt, oberoende och allmännyttigt forskningsinstitut som bedriver självständig forskning och erbjuder experttjänster till organisationer, stiftelser, företag, media, förvaltning och politiska beslutsfattare. Vi strävar också efter att vara ännu mer internationella. Det finns många möjligheter framför oss.

Vi vill betjäna med kunskap och bli allt bättre på att förklara samhällsfenomen.