Projekt

-

Livsmedelssäkerhet - sårbarheten i det finska livsmedelssystemet

Projektperiod: 2021–2023
Projektteam: Marjatta Selänniemi, Atte Penttilä, Anni Savikurki, Kaisa Karttunen

Partners: Finland Futures Research Centre på Åbo Universitet, Jyväskylä Universitets handelshögskola

Finansiär: Jord- och Skogsbruksministeriet

Under de senaste årtiondena har den nationella och internationella livsmedelspolitiken och samhällsdebatten fokuserat på att främja livsmedelssystemets priskonkurrenskraft. Livsmedelssystemets konkurrenskraft handlar dock inte bara om fördelar i produktionskostnader, utan också om systemets förmåga att uppfylla sin grundläggande funktion - en tillräcklig livsmedelsförsörjning - under olika omständigheter och situationer. 

Den här undersökningen fokuserar på livsmedelssystemets sårbarhet till följd av ömsesidiga beroenden som hotar systemets förmåga att fullgöra sitt grundläggande uppdrag. För att minska denna sårbarhet krävs ett systemiskt tillvägagångssätt för dessa ömsesidiga beroenden, vilket kan bidra till att identifiera viktiga åtgärdspunkter.

Tre scenarier används för att bedöma förändringar i sårbarheterna. Aktörsnätverksanalysen visar på möjliga åtgärder för att minska sårbarheterna i varje scenario. Samtidigt visar den förskjutnings- och multiplikatoreffekterna av sårbarheter som ett resultat av dessa åtgärder.

E2 Forskning ansvarar för projektets sårbarhetsanalys, som genomförs med hjälp av en litteraturöversikt samt individuella intervjuer och gruppintervjuer. Dessutom är vi involverade i implementeringen av kartor över orsakssamband relaterade till sårbarhetsanalysen.

Relaterade artiklar