Nyheter

-

Talar du Svenska? En undersökning on finskspråkigas attityder till svenskan och de svenskspråkiga

Publikationer på svenska

I denna undersökning granskar vi finskspråkiga finländares attityder till svenskan och de svenskspråkigas ställning i samhället.

Vi undersöker också vilka frågor med anknytning till det svenska språket som mest delar de finskspråkiga finländarnas åsikter, vilka frågor man är jämförelsevis eniga om och hur attityderna påverkas av de tillfrågades bakgrund.

Dessutom granskas attityderna utgående från om den tillfrågade har svenskspråkiga kontakter, av hur bra hen anser att de egna svenskkunskaperna är, och enligt om hen upplever sig ha haft nytta av svenskan i sitt liv.

En klar majoritet av de finskspråkiga förhåller sig på en allmän nivå positivt till det svenska språket. Majoriteten betraktar svenskan som en fast det av det finländska samhället och kulturen.

Man upplever att svenskkunskaper är viktiga med tanke på de nordiska relationerna. Majoriteten av medborgarna stöder i princip också service på svenska. Inte ett enda av de generella påståenden som gäller att bevara svenskans och de svenskspråkigas ställning får ändå helt förbehållslöst stöd. Åsikterna hårdnar när det gäller konkreta frågor.

Rapportens resultat baserar sig på enkätsvar av 3 153 personer. Enkäten gjordes av forskningsanstalten Taloustutkimus’ internetpanel 15–28.8.2017. Frågebatteriet hade utarbetats av e2 och tankesmedjan Magma.

För analysen och sammanställningen av rapporten svarade forskare Ville Pitkänen och Jussi Westinen vid e2. Undersökningen finansierades av Svenska folkskolans vänner.

Läs publikationen: Talar du Svenska? En undersökning on finskspråkigas attityder till svenskan och de svenskspråkiga

Relaterade artiklar