Projekt

-

Pressmeddelande: Internationell rekrytering i små och medelstora företag påskyndas genom nytt samarbete

Pressmeddelande

Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Kuopio, Lahtis, Business Finlands Work in Finland, KIRA-konsortiet för fastighets- och byggbranschen samt E2 Forskning har förenat sina krafter för att påskynda internationell rekrytering i små och medelstora företag. I det pågående projektet sprids företagens goda praxis på riksnivå och man utvecklar de internationella rekryteringstjänster som städerna erbjuder företag.

Projektet Små och medelstora företag och utländsk arbetskraft (PIKEUS) betjänar såväl den privata som den offentliga sektorns behov. Företagen får praktiska lösningar för internationalisering både från det egna området och som lärdomar från andra håll i Finland. Städerna och det nationella Talent Boost-nätverket drar nytta av forskningsbaserad information i utvecklingen av tjänster och allokeringen av resurser. Samtidigt som projektet stöder företagens rekrytering från utlandet, är målet att hjälpa invandrare som redan befinner sig i Finland att sysselsätta sig.

Fastighets- och byggbranschen sysselsätter redan nu i stor omfattning arbetskraft med utländsk bakgrund. Trots att konjunkturerna växlar, är utsikterna på lång sikt ett anmärkningsvärt stort behov av arbetskraft på flera tiotusentals personer. Det finns också ett växande behov av arbetstagare och experter på tjänstemannanivå inom KIRA-sektorerna. Därför är det viktigt att hitta lösningar som främjar karriärutvecklingen för utländsk arbetskraft och säkerställer att utländska högskolestuderande stannar kvar i Finland för att arbeta, säger Aleksi Randell, verkställande direktör för Byggnadsindustrin RT.

I Finland finns det redan mycket kunskap om hur den internationella rekryteringen bromsar. Men företag och städer på olika håll i landet har också utvecklat lösningar på problemen. Nu är det viktigt att identifiera metoder som andra också kan ha nytta av. Genom att förena våra krafter och dela med oss av vår expertis uppnår vi mer och vårt arbete blir mer effektivt, säger Soile Lahti, stadsdirektör i Kuopio.

I takt med att befolkningen åldras kommer företagen att behöva mer arbetskraft än tidigare från utlandet. Även invandrare som redan befinner sig i Finland och utländska studerande som utexamineras bör hitta effektivare vägar till arbetslivet. Det är viktigt att Helsingfors är med och stöder de små och medelstora företagens tillgång till arbetskraft och utvecklar tjänster som erbjuds företagen, säger Glenn Gassen, direktör för immigrationsärenden för Helsingfors stad.

Framgången för små och medelstora företag skapar välfärd för hela Finland. Många små och medelstora företag fungerar som underleverantörer till exportföretag och bidrar på så sätt till regionernas livskraft och Finlands konkurrenskraft. Bristen på arbetskraft i små och medelstora företag är inte bara en broms för tillväxten, utan den kan också hota ett företags existens eller verksamhet i Finland. Det här är en gemensam sak och därför kallar vi företag och företagarorganisationer runt om i landet till samarbete, säger Mari K. Niemi, projektledare från E2 Forskning.

E2 Forskning är ett oberoende och tvärvetenskapligt forskningsinstitut som svarar för verkställandet av projektet PIKEUS. Arbetet utförs under år 2024.

 

Projektets webbsida: Små och medelstora företag och utländsk arbetskraft (PIKEUS)

Beställ vårt nyhetsbrev (på finska)

 

Kontaktperson:

Docent Mari K. Niemi, Direktör, E2 Forskning,
mari.k.niemi@e2.fi
+44 7737161944